VZDLVN

Název projektu:

Projekt systematického rozvoje klíčových kompetencí a odborných znalostí pracovníků firmy Huisman Konstrukce, s. r. o. se zaměřením na udržení a rozvoj konw how

a konkurenceschopnost na trhu zdvihací a námořní techniky.

 

Tento projekt je financován z Evropského sociální fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Informace o projektu a jeho aktivitách

 

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jsme dne 1.3.2011 začali realizovat vzdělávání našich zaměstnanců.

Předpokládané ukončení projektu je naplánováno na konec měsíce února roku 2013.

 

Cílem projektu je nastavit komplexní systematické vzdělávání profesním skupinám napříč celou organizační strukturou a realizovat systematické vzdělávání klíčových potřebných kompetencí včetně rozšiřování a prohlubování odborných znalostí a dovedností. Současně je cílem zhodnocení úrovně fungování současného stavu procesu RLZ. Takto nastavený systém rovněž podpoří vzájemnou zastupitelnost a udržitelnost pracovních míst.

 

Cílem je do budoucna nejen zvýšení konkurenceschopnosti na stávajícím trhu, ale i rozšíření na nové trhy, kde by společnost Huisman mohla uplatnit své konkurenční výhody, přičemž klíčovou konkurenční výhodou jsou právě špičkoví techničtí odborníci, vývojové týmy, technické myšlení a dostupnost technického vzdělávání díky tradici těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji a Technické univerzitě v Ostravě.

 

Projektem zamýšlíme zcela nové nastavení fungování systému ŘLZ. Nastavené procesy mají za cíl směřovat k systému samoučící se organizace, tzn. využívat interních znalostí a potenciálu svých manžerů a směřovat je do role interních mentorů. Mentoři povedou ve firmě tvz. aplikační tréninky (k čemuž budou v rámci projektu proškoleni), které byly v minulosti realizovány externími dodavateli, což bylo nejen finančně nákladné, ale také méně efektivní a tudíž i výsledky z kurzů a školení neměly očekávané dopady do firemních zvyklostí jednotlivců.

Vzdělávání mistrů, středního a top managementu bude zahrnuto v Akademiích, které komplexně zastřešÍ rozvoj potřebných kompetencí těchto pracovníků. Jedná se o TOP AKADEMII určenou pro top management, AKADEMII TALENT MANAŽERŮ pro vybrané klíčové manžery a AKADEMII MISTRŮ pro dvě skupiny mistrů.

V rámci projektu dojde k pořízení dvou vlastních e-learningových kurzů jako inovativního a efektivnějšího nástroje pro vzdělávání znalostních a produktových školení.

 

další dokumenty

Dodavatelé – VŘ – bude doplněno
Rok 2011  - budou doplněny čtvrtletní informace