/ Persbericht

Huisman ondertekent Green Deal Ultradiepe Geothermie

20 juni 2017

Utrecht/Den Haag, 19 juni 2017. – 30% van de warmte die de industrie nodig heeft zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben vandaag de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. De Green Deal werd ondertekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport ‘Focus on Energy’ in Den Haag.

Huisman ondertekent Green Deal Ultradiepe Geothermie

Minister Kamp: ‘Het kabinet streeft ernaar om in 2050 de CO2-uitstoot in Nederland naar bijna nul terug te brengen. Geothermie, waarbij warmte uit de diepe ondergrond naar het oppervlak wordt gehaald, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Hierdoor hoeven we minder aardgas te gebruiken in onze warmtevoorziening. De huidige geothermie-projecten die we in  Nederland kennen en verder worden ontwikkeld, zijn echter onvoldoende geschikt om ook verduurzaming van hoge temperatuur warmtevoorziening in de industrie te realiseren. Om de warmtevraag in deze sector te verduurzamen is het noodzakelijk geothermie op grotere diepten toe te passen. De Green Deal Ultradiepe Geothermie is een belangrijke stap om de potentie voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelen uit het Energieakkoord en de Energieagenda.”

 

De zeven consortia bestaan elk uit een groep partijen die zich samen ten doel hebben gesteld om binnen afzienbare tijd op een bepaalde locatie in Nederland een UDG project te ontwikkelen. De zeven consortia worden vertegenwoordigd door Vermilion Energy Netherlands, FrieslandCampina, GOUD, Parenco/QNQ, Geothermie Brabant, Huisman equipment en Havenbedrijf Rotterdam. De consortia zijn verdeeld over drie geologische regio’s, te weten Friesland (Heerenveen, Leeuwarden), Midden-Nederland (Utrecht, Renkum, Oost-Brabant) en Zuid (Schiedam, Rotterdam).

 

Uitgebreid geologisch onderzoek moet nu eerst meer duidelijkheid bieden over de mate waarin de consortia kunnen verwachten warmte van de juiste temperatuur en onder de juiste omstandigheden aan te treffen en moet inzicht geven in de meest kansrijke aanpak voor het uitvoeren van succesvolle boringen. Op basis hiervan kan doorontwikkeling van de projecten plaats vinden. Naar verwachting zullen in 2020 de eerste resultaten in de vorm van pilotprojecten zichtbaar worden.

 

In het uitvoeren van de Green Deal UDG speelt naast het Ministerie van Economische zaken, TNO en de consortia specifiek ook EBN een belangrijk rol. CEO Jan Willem van Hoogstraten: “Door onze kennis en expertise in het ondernemen in de ondergrond kunnen we relevante kennis en ervaring inbrengen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het werken op basis van een portfoliobenadering. Hiermee ontstaan leereffecten waarbij projecten van elkaar kunnen profiteren, en worden risico’s en kosten sterk gereduceerd. Daarin zit echt een groot deel van onze toegevoegde waarde. Ik vind het uitdagend dat wij in dit stadium ook een regierol kunnen vervullen.”

 

UDG

Geothermie biedt goede mogelijkheden om de lagere temperatuur warmtevraag duurzaam in te vullen. Voor de verduurzaming van de hogere temperatuur warmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen dan tot nu toe gebruikelijk. UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In potentie zou mogelijk 30% van de industriële warmtevraag kunnen worden voorzien door UDG. Met het uitvoeren van deze Green Deal wordt invulling gegeven aan het transitiepad voor hoge temperatuur warmte. Daarnaast draagt het realiseren van pilotprojecten voor 2020 bij aan het behalen van de hernieuwbare energiedoelen uit het Energieakkoord.

 

 

Maximaliseer operationele tijd
Motion Compensated Platform
Huisman presenteert:
Motion Compensated Platform
Ontdek het hier