/ reference

525mt J-lay System

1999 | Saipem 7000 | Saipem